Wygrajmy ze smogiem - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Wygrajmy ze smogiem

WYGRAJMY ZE SMOGIEM” - projekt Europejskiego Instytutu na rzecz Demokracji

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wygrajmy ze Smogiem" prowadzonym przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID). NASK – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem EID w tym projekcie i odpowiada za jego część edukacyjną.

Założenia projektu:

Projekt „Wygrajmy ze smogiem” - jest realizowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pod nazwą „Pogromcy smogu. Program edukacji ekologicznej szkół podstawowych)” i obejmuje zasięgiem całą Polskę. Projekt angażuje nauczycieli 500 szkół podstawowych z zanieczyszczonych miast Polski do kształtowania właściwych eko-postaw i uświadamiania uczniów na temat zagrożeń smogu, profilaktyki i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Wyjątkową wartość projektu stanowią:

  • Integracja przedsięwzięcia z ogólnopolską siecią ESA NASK – dużym funkcjonującym już projektem edukacji ekologicznej w Polsce, który obejmuje ponad 400 szkół.
  •  Wyposażenie 100 szkół w stacjonarne czujniki smogu zintegrowane z siecią ESA NASK i możliwością wyświetlania multimedialnych treści edukacyjnych
  •  Możliwość realizacji projektu w formule nauki stacjonarnej lub zdalnej poprzez e-Platformę edukacyjną, co jest istotne w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej wywołanej przez COVID-19.

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród adresatów projektu, czyli uczniów szkół podstawowych i ich rodzin, mieszkańców zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Projekt będzie realizowany w 500 szkołach podstawowych na terenie zanieczyszczonych miast Polski oraz w szerokiej przestrzeni medialnej (kampania crossmediowa). Adresatami bezpośrednimi jest 200 tys. osób – dzieci, młodzieży, ich rodziny oraz nauczyciele ze szkół podstawowych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą także dziennikarze i pracownicy instytucji oraz działacze społeczni zaangażowani w walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Adresaci pośredni to 1,1 mln odbiorców, do których dotrze kampania crossmediowa, a także kilka milionów osób, które z przekazem kampanii zetkną się poprzez bezpośrednich odbiorców kampanii, czyli przykładowo koledzy uczniów, którzy wzięli udział w projekcie, znajomi ich rodziców i nauczycieli.

W projekcie realizowane są między innymi takie działania jak:

  •  Udostępnienie atrakcyjnych e-Lekcji przez e-Platformę edukacyjną w formie video, testów i kart pracy zawierających treści edukacyjne na temat smogu, zagrożeń, profilaktyki i zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza.
  • Eksperckie wsparcie dla nauczycieli i szkół biorących udział w projekcie w postaci aktywnej infolinii oraz przygotowanych materiałów dydaktycznych zawierających wytyczne i materiały źródłowe, do prowadzenia lekcji teoretycznych i praktycznych warsztatów,
  • Opracowanie i zrealizowanie 75 materiałów filmowych i dydaktycznych oraz 2 spotów wideo do emisji na antenach telewizyjnych i w sieci.
  • Stworzenie strony internetowej projektu zawierającej treści informacyjne i edukacyjne i linki do materiałów video.
  • Organizację dwóch konferencji prasowych
  • Udostępnienie stu wyselekcjonowanym spośród zgłoszonych do projektu szkołom, stu zestawów do pomiaru jakości powietrza. Uczniowie, ich rodzice i kadra nauczycielska otrzymają dodatkowe narzędzie do edukacji ekologicznej i będą mogli na bieżąco analizować stan powietrza w okolicy szkoły. Czujniki smogu będą podłączone do ogólnopolskiej sieci w ramach współpracy EID z NASK.

Koordynatorzy projektu:

Koordynatorami projektu w naszej szkole są Pani Katarzyna Dąbrowska-Żmuda i Pani Bożena Wasyliszyn.

smog_pomiar