Zarządzenia Dyrektora i procedury - Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie

Article heading icon

Zarządzenia Dyrektora i procedury

Warunki niepromowania uczniów klas I-III do następnej klasy.

Regulamin publikacji w mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Zarządzenie nr 25/2023/2024 w sprawie wprowadzenia Standartów Ochrony Dzieci i Polityki Ochronnej Dzieci

Załącznik 1 do zarządzenia nr 25/2023/2024 (Standarty Ochrony Dzieci w SP29)

Załącznik 2 do zarządzenia 25/2023/2024 (Polityka Ochrony Dzieci w SP29)

Załączniki do Polityki Ochrony Dzieci w SP29

Procedura umożliwiająca składanie żądań i skarg dotyczących zapewnienia dostępności cyfrowej

Warunki niepromowania uczniów klas I-III do następnej klasy

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

Regulamin stołówki szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka na posiłki

Regulamin korzystania z kart zbliżeniowych(chipów) oraz czytnika elektronicznego w stołówce w Szkole Podstawowej nr 29

Regulamin wycieczek krajoznawczo-turystycznych

Regulamin korzystania z szatni oraz indywidualnych szafek metalowych

Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego

Procedura organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Kodeks postępowania wobec aktów agresji i przemocy